Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat

BM Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (7624 Pécs, Nagy Lajos király u. 6.) a Grand Ingatlan

Franchise tulajdonosa

Pécs, 2021.

Preambulum

A BM Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság a Grand Ingatlan Franchise tulajdonosa (a továbbiakban: Adatkezelő/Társaság) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

Adatkezelő neve:
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Adatkezelő székhelye: Adatkezelő elektronikus címe: Adatkezelő képviselője:

BM Ingatlan Kft.
Cg. 02-09-086098 (Pécsi Törvényszék) 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 6. info@grandingatlan.hu
Bene Barnabás

page2image61197696

Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak.

1 A Szabályzat során alkalmazott jogszabályok

1.1. A szabályzat elsősorban az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • –  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet),
 • –  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
 • –  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • –  a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.),
 • –  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólszóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)
 • –  egyéb személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok.

2 A szabályzat célja és hatálya

 1. 2.1  A Társaság jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
 2. 2.2  Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

1

 1. 2.3  Az adatkezelés legfőbb célja a Társasággal az értékesítés, bérbeadás, tanácsadás stb. során kapcsolatba kerülők azonosítása, a velük való kapcsolattartás és új személyekkel való kapcsolatfelvétel. Hiteligénylés esetén kapcsolattartás a pénzügyi szakemberrel. Kapcsolódó szolgáltatások (pl. értékbecslés, energetikai tanúsítvány, ügyvédi szolgáltatás stb.) biztosítása, kapcsolatfelvétel az értékbecslőkkel, hatóságokkal, ügyvédi irodákkal.
 2. 2.4  Jelen szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.
 3. 2.5  A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden irodájánál folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
 4. 2.6  A szabályzat 2021. december 1. napján lép hatályba.

3 Fogalmak

3.1 A jelen szabályzat fogalmi rendszere megfelel az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Ügyfél: Az adatkezeléssel érintett személy, aki az Adatkezelőkkel és Adatfeldolgozóval kapcsolatba lép, és ennek során megadja adatait a szerződés megkötése, a szolgáltatások igénybevétele céljából. Ügyfél lehet az a személy is, akinek az adatai más módon (más érintettől, ügyféltől, nyilvános forrásból) kerülnek az Adatkezelőkhöz.

Üzleti partner: azon gazdasági szereplő, amellyel a Társaság szerződéses jogviszonyban áll.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott

2

egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

3

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, igy különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Cookie (süti): olyan kisméretű számítógépes adatcsomag (file), amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (pl.: látogatott oldalak, csatlakozási idő stb.).

Profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul

3.2 Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv.) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

4 Az adatkezelés elvei

4.1

A BM Ingatlan Kft. köteles az alábbi alapelveket betartani, illetőleg az adatkezelésben érintett minden alkalmazottal és megbízottal munkájukkal összefüggésben folyamatosan betartatni:

 1. 4.1.1  Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (Adatkezelés célhoz kötöttsége)
 2. 4.1.2  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges minimális mértékben és ideig kezelhető. (Adattakarékosság elve)
 3. 4.1.3  A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. (Korlátozott tárolhatóság elve)
 4. 4.1.4  A Társaság a személyes adatok kezelése során a Rendeletben foglaltaknak történő megfelelést biztosítja. A Társaság a megfelelést, valamint az ehhez szükséges és általa megtett intézkedéseket oly módon hajtja végre, hogy azt minden esetben igazolni tudja a későbbiekben az érintett, valamint az illetékes hatóságok felé. (Elszámoltathatóság elve)

4

 1. 4.1.5  Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.
 2. 4.1.6  Személyes adat akkor kezelhető, ha:
  a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződésen alapuló adatkezelés);
  c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelye személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 3. 4.1.7  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. (Pontosság elve)

4.2 4.3

4.4

4.5

Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. (1. sz. melléklet)

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

Adatkezelő számára adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött szerződésben érvényesítésre kerülnek.

5 Társaság adatvédelmi rendszere

5

 1. 5.1  A Társaság az adatkezelés során mindvégig gondoskodik a kezelt személyes adatok ésszerűen elvárható legmagasabb szintű biztonságáról. A Társaság az adatkezelési műveleteit oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmi jelleg). A Társaság továbbá a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 2. 5.2  A Társaság az adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 3. 5.3  A Társaság az adatkezelés időtartama alatt az adatok biztonságos tárolása, az időtartam lejártával az adatállomány végleges és visszaállíthatatlan törlése, fizikai megsemmisítése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
 4. 5.4  Az ügyvezető ellenőrzi, hogy a kezelt adatok továbbításukat követően is olyan Adatkezelőhöz, adatfeldolgozóhoz kerülnek, aki, vagy amely az adatok biztonságos kezeléséről megfelelően gondoskodik.

6 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalap és időtartam.

6.1

 1. 6.1.1  Tevékenység leírása: Olyan tevékenység, mely elősegíti ingatlanok közvetítését, bérbeadását és értékesítését.
 2. 6.1.2  Az adatkezelés célja: Az ingatlanközvetítésre szóló megbízatás teljesítése, a vevő és azeladó közötti kapcsolatfelvétel létrehozása és kapcsolat fenntartás. Tájékoztatás, az

  adásvételi szerződés megkötésének elősegítése.

 3. 6.1.3  Az adatkezelés jogalapja: a szerződése alapuló adatkezelés Rendelet 6. cikk (1)bekezdés b) pontja
 4. 6.1.4  A kezelt adatok köre: eladó, vevő adatai (személyigazolvány szám, adószám,lakcímkártya adatok, születési hely és idő), helyrajzi szám
 5. 6.1.5  Adatkezelés időtartama: a jogviszony megszűnését követő 8 év, mivel a jogviszonymegszűnését követően igényérvényesítésére is sor kerülhet.

6.2 Érdeklődők, hirdetők adatkezelése

 1. 6.2.1  Tevékenység leírása: Az ingatlan eladásában, vagy vételében esetleg bérbeadásábanérdekelt Ügyfél, akinek az adatát az Adatkezelő, vagy az Üzleti partner rögzíti, mely

  adatok segítséget nyújthatnak a későbbi szerződéskötéskor.

 2. 6.2.2  Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolat létesítés, kapcsolattartás. Az Ügyféligényeinek a teljes körű feltérképezése.
 3. 6.2.3  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)pontja

Ingatlanközvetítés és bérbeadás

6

 1. 6.2.4  A kezelt adatok köre: az eladó, vevő, bérbeadó neve, email címe, telefonszáma
 2. 6.2.5  Az adatkezelés időtartama: szerződés hiányában azonnal, szerződés esetén a jogviszony megszűntét követő 5 év, mely indokolt, mert a megszűnést követően továbbiigényérvényesítés léphet fel.

6.3 Megtekintési nyilatkozat

 1. 6.3.1  Tevékenység leírása: az Adatkezelő ügyfelei számára biztosítja az ingatlanokmegnézhetőségét online (fotók) formájában és személyesen is. A megtekintési nyilatkozatban az Adatkezelő rögzíti a megtekintett ingatlan pontos címét és a megtekintés időpontját, melyet az Ügyfél aláírásával ellenjegyez.
 2. 6.3.2  Az adatkezelés célja: annak bizonyítása, hogy az Ügyfél az ingatlant megtekintette. A későbbi jogviták megelőzése. Az eladó és vevő közötti kapcsolat létrehozása.
 3. 6.3.3  Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél hozzájárulása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
 4. 6.3.4  A kezelt adatok köre: Név, születési név, születési hely és idő, Anyja születési neve, lakcím, telefon, e-mail cím, ingatlan adatok.
 5. 6.3.5  Az adatkezelés időtartama: szerződés hiányában azonnal, , mely indokolt, mert a megszűnést követően további igényérvényesítés léphet fel.

6.4 Vételi ajánlat, vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatok

 1. 6.4.1  Tevékenység leírása: vevői kötelezettség, hogy a nyilatkozatban feltüntetett időtartamalatt az eladóval a jogszabályi előírásoknak megfelelő adásvételi szerződést, vagy előszerződést köt. Eladói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Vevő által tett vételi ajánlatot elfogadja és a vevővel a jogszabályi előírásoknak megfelelő adásvételi szerződést, vagy előszerződést köt.
 2. 6.4.2  Az adatkezelés célja: az adásvételi szerződés létrehozása és a felek akaratának a biztosítása
 3. 6.4.3  Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
 4. 6.4.4  A kezelt adatok köre: név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, ingatlan adatok.
 5. 6.4.5  Az adatkezelés időtartama: a vételi ajánlat aláírását és a vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozat aláírását követő 5 év

6.5 Jogvita

 1. 6.5.1  Tevékenység leírása: Amennyiben az Ügyfél nem kívánja teljesíteni fizetésikötelezettségét, vagy az Adatkezelő beleegyezése nélkül kíván olyan ingatlan

  tulajdonossal szerződni, akit az Adatkezelő ajánlott és mutatott be.

 2. 6.5.2  Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és az Ügyfél között kialakult jogvita során a bírói igényérvényesítéshez szükséges adatok biztosítása. Elsősorban: Ügyfél neve, születésineve, adószáma, személyi igazolványszám, lakcímkártya adatok, születési hely és idő.
 3. 6.5.3  Az adatkezelés jogalapja: a szerződése alapuló adatkezelés Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve az igény érvényesítésére vonatkozó jogszabályok alapján.(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

7

 1. 6.5.4  A kezelt adatok köre: az igény érvényesítéséhez szükséges valamennyi adat.
 2. 6.5.5  Az adatkezelés időtartama: az igény érvényesítéséig, vagy annak elévülési idejéig.

6.6 Hírlevél

 1. 6.6.1  Tevékenység leírása: A Társaság honlapján lehetősség van feliratkozni hírlevél küldőszolgáltatására. Hírlevelet mindazok kapnak, akik erre a szolgáltatásra jelentkezésüket adták a Társaság honlapján. A hírlevélre történő feliratkozás során, a feliratkozás kritériumaként az igénylőnek el kell fogadtatni az ezzel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg – az adatvédelmi tájékoztató szövege a 2. sz. mellékletben található. A Társaság minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget. Az Ügyfelek kifejezett hozzájárulása esetén az Adatkezelői szolgáltatásokról szóló tájékoztatás elektronikus formában. Az adatkezelő reklámokat nem értékesít, tehát fizetett hirdetéseket nem küld el az Ügyfelek felé.
 2. 6.6.2  Az adatkezelés célja: tájékoztatás, ügyfélszerzés, új ügyfelek nyilvántartása.
 3. 6.6.3  Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél hozzájárulása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)pontja.
 4. 6.6.4  A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
 1. 6.7  Az adatkezelés időtartama: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, deamennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
 2. 6.8  A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében végzett adatkezelés
 1. 6.8.1  Tevékenység leírása: A Pmt-ben megjelölt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során a törvényben meghatározott esetekben a szükséges adatokat rögzítik. Amennyiben szükséges, akkor az illetékes hatóságok felé az adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz az Adtakezelő.
 2. 6.8.2  Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés
 3. 6.8.3  Az adatkezelés jogalapja: a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése (Rendelet 6. cikk (1)bekezdés c) pontja)
 4. 6.8.4  A kezelt adatok köre: a tényleges tulajdonos neve, születési neve, születési hely és idő,Anyja születési neve, lakcím, azonosító okmányok típusa és száma, állampolgárság, közszereplői minőségre vonatkozó adat (PEP), ha nem természetes személy az ügyfél akkor a képviselő fenti azonosító adatai.
 5. 6.8.5  Az adatkezelés időtartama: a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.

6.9 A fizetéssel és könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 1. 6.9.1  Tevékenység leírása: Az Ügyfél díjfizetési kötelezettsége esetén az Adatkezelő általkiállított számlán feltüntetett adatok. A számlák könyveléshez juttatása.
 2. 6.9.2  Az adatkezelés célja: A könyvviteli és adózási feltételeknek való megfelelés.
 3. 6.9.3  Az adatkezelés jogalapja: a számviteli törvény szerinti kötelezettség teljesítése(Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

8

6.9.4

6.9.5

A kezelt adatok köre: A számlázási feltételeknek megfelelő adatok, vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege
Az adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 év.

6.10
6.10.1 Tevékenység leírása: Amennyiben az Ügyfél az ingatlanvásárlást hitel segítségével

Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés

kívánja megvalósítani, úgy a kiválasztott bank által kért adatok beszerzése válik

szükségessé. A hitelügyintézést pénzügyi szakértő végzi.

 1. 6.10.2  Az adatkezelés célja: Az Ügyfél hiteligényének a felmérése és a megfelelő pénzügyiszakértővel való kapcsolatfelvétel elősegítése.
 2. 6.10.3  Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél hozzájárulása Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)pontja.
 3. 6.10.4  A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím
 4. 6.10.5  Az adatkezelés időtartama: A pénzügyi szakemberrel való kapcsolatfelvételt követőenaz Ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig.

6.11 Elektronikus adatkezelés

 1. 6.11.1  Tevékenység leírása: Az Adatkezelő honlapjának (www.grandingatlan.hu) látogatói,illetve regisztrált felhasználóinak adatkezelése.
 2. 6.11.2  Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
 3. 6.11.3  Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

  törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 4. 6.11.4  Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege,továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
 5. 6.11.5  Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított 2 év.

6.12 Panaszkezelés
6.12.1 Tevékenység leírása: a Társasággal szemben a tevékenysége során felmerülő szóbeli,

írásbeli panaszok rögzítésekor és az arra adott válaszok során keletkezett adatok

adatkezelése. A nyilvántartásban kezelt adatok adatkezelése.

 1. 6.12.1  Adatkezelés célja: a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak (Fgytv.) való megfelelés
 2. 6.12.2  Adatkezelés jogalapja: a szerződése alapuló adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)pontja
 3. 6.12.3  Kezelt adatok köre: név, tartózkodási cím (lakcím), telefonszám, email,bankszámlaszám
 4. 6.12.4  Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározott 3 év

6.13 Képfelvételek adatkezelése

 1. 6.13.1  Tevékenység leírása: A Társaság által az ingatlanról készített fotók adatkezelése
 2. 6.13.2  Adatkezelés célja: az értékesítési folyamat támogatása, a vásárlók igényeinek akielégítése, képek nyilvántartása
 3. 6.13.3  Adatkezelésjogalapja:azÜgyfélhozzájárulásaRendelet6.cikk(1)bekezdésa)pontja.
 4. 6.13.4  Kezelt adatok köre: az ingatlanról készített fotó

9

6.13.5 Adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszony megszűntét követő 1 év

7

7.1

Egyéb adatkezelés

Adattovábbítás

Ügyfél kifejezett és egyértelmű hozzájárulása esetén továbbíthatja az Adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik személy részére, illetve abban az esetben, ha az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

7.2

 1. 7.2.1  Az Adatkezelő jogosult az általa végzett adatkezelési műveletek egy részét kiszervezni.Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelők utasítása szerint, az Adatkezelők nevében járnak el. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó törvény és a jelen tájékoztató keretei között az adatfeldolgozóval kötött szerződés határozza meg
 2. 7.2.2  Adatfeldolgozó: DotRoll Kft. (Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5; Cg.:01-09-

882068; Adószám: 13962982-2-42; Email: support@dotroll.com; Honlap: www.dotroll.com)

8 Cookie/süti szabályok

 1. 8.1  Tájékoztatjuk, hogy internetes oldalunk úgynevezett cookie-kat, azaz sütiket használ annak érdekében, hogy annak tartalma maximális kényelmet biztosítson a használó számára weboldal használata során és ezzel növelje a felhasználói élményt. A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. A cookie-k nem az üzemeltetőnél, hanem a felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.
 2. 8.2  Weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy honlapunk cookie-kat (sütiket) tároljon az Ön számítógépén. Az adatkezelés jogalapja a GDRP 6. cikk (1) bekezdés a) alapján az érintett hozzájárulása.
 3. 8.3  A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában talál információkat. Ön a webáruház weboldalán keresztül elérhető adatvédelmi menüpontban, vagy a böngésző beállításával törölheti vagy módosíthatja a weboldalunkon használt sütiket. A sütik módosítása:az Internet Explorerben: Eszközök -> Internet Opciók -> Adatvédelem;
  a Mozilla Firefox böngészőben: Eszközök -> Opciók -> Adatvédelem;
  a Google Chrome: Beállításokban -> Speciális beállítások megjelenítése -> Adatvédelem -> Tartalombeállítások -> Sütik. A hozzáférési útvonalak a használt böngészőverziótól függően változhatnak.

Adatfeldolgozás

page11image61204224 page11image61205760

10

 1. 8.4  A telefonon vagy más mobileszközön található sütik kezelésére vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefon vagy mobileszköz felhasználói kézikönyvében/használati útmutatójában.
 2. 8.5  Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaság a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH), illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős hatósági kötelezésen alapulhat.

9 Adatvédelmi incidens

Adatkezelő törekszik arra, illetve tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Adatkezelő az adatvédelmi incidensről nyilvántartást vezet és az abban szereplő adatokat, személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig őrzi meg.

10 Jogérvényesítés

10.1 Az

érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése

alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi

jogokat gyakorolja:

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően

tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az

adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait

az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai

kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait

az adatkezelő törölje (a törléshez való jog),

f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és

g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog)

h) az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amennyiben az

adatkezelés szerződésen, hozzájáruláson alapul és egyúttal az adatkezelés automatizált

módon történik (Az adathordozhatósághoz való jog).

11

Az adatkezelő a fenti eseteket illetően értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és

olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal

teljesíti.

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek

teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem

benyújtását követő 25 napon belül írásban, vagy ha érintett a kérelmet elektronikus úton

nyújtotta be, akkor elektronikus úton nyújt tájékoztatást.

Levelezési cím:

Email cím: info@grandingatlan.hu

Felhasználó további jogait részletesen az Infotv. törvény 14-15. § tartalmazza.

Ügyfél jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén

a Társasággal szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye

vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása

előtt célszerű az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását.

10.2

10.3 A 10.4

7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 6.

page13image61276928

A NAIH elérhetőségei:

page13image61277120

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

page13image61277312

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

page13image61277504

Telefon: +36 (1) 391-1400

page13image61277696

Fax: +36 (1) 391-1410

page13image61277888

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

page13image61278080

URL: http://www.naih.hu

12

Mellékletek 1. sz. melléklet Titoktartási nyilatkozat

Jelen nyilatkozatunkban megerősítjük abbeli megállapodásunkat és egyetértésünket, miszerint a BM Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság a Grand Ingatlan Franchise tulajdonosa által _________________________ (név) ________________________ (anyja neve, születési hely és idő) előtt az eddigiekben feltárt és a jövőben feltárandó bizonyos információk, így különösen üzleti tervek, kereskedelmi titkok, ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi információk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok (összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek.

____________________________ (név) a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az ilyen információk egyetlen részét vagy töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja rendelkezésre, vagy nem tárja fel más módon semmilyen harmadik fél előtt a BM Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság a Grand Ingatlan Franchise tulajdonosa ügyvezetőjének erre felhatalmazó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az információk bizonyító erejű dokumentumokként nyilvánosságra bocsáthatók. Az ilyen információk nem tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak pusztán azért, mert ezekből további általános információkat lehet szerezni, vagy mert begyűjthetők egy vagy több forrásból is, vagy ha abból adódóan kerültek nyilvánosságra, mert megszegték a jelen nyilatkozatot, vagy harmadik személlyel vagy jogi személlyel kötött hasonló nyilatkozatokat.

Nyilatkozattevő beleegyezését adja, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, vagy elektronikus adattároló eszközben vagy más módon feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel látja el bármely harmadik fél előtti jogosulatlan feltárással szemben, így különösen betartja a BM Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság a Grand Ingatlan Franchisetulajdonosának Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának irányadó rendelkezéseit. Beleegyezését adja ahhoz is, hogy egyetlen anyagról sem készít másolatot és az ilyen anyagok valamennyi másolatát kérésre azonnal visszaszolgáltatja.

Nyilatkozattevő elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa a BM Ingatlan Kft., és hogy a BM Ingatlan Kft. folyamatos üzletvezetése érdekében mindezen információk bizalmas jellegűek, értékesek és nélkülözhetetlenek. Beleegyezését adja, hogy az ilyen információkat nem fogja felhasználni, kiaknázni és/vagy üzleti alapokra helyezni saját javára vagy bármely egyéb harmadik fél javára.

Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal vagy egyéb joggal.

Jelen titoktartási nyilatkozat ___________________________ (dátum vagy konkrétan meghatározható esemény, így például „munkaszerződés aláírásával”) lép életbe.

Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatot a BM Ingatlan Kft. a Grand Ingatlan Franchise tulajdonosa Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezeli.

Kelt

page14image61280768 page14image61281152 page14image61281344 page14image61281536

Nyilatkozattevő

BM Ingatlan Kft. képviseletében

13

Hozzájáruló nyilatkozat a hírlevélküldéshez

Hozzájárulok az alábbiak szerint, hogy a BM Ingatlan Kft. mint adatkezelő a megadott személyes adataimat az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

adatkezelés célja: a Társaság hírei, eseményei iránt érdeklődők tájékoztatása
kezelt adatok köre: az érintett e-mail címe,
adatkezelés jogalapja: az Infoty. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

Tudomásul veszem az alábbiakat:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:
Név:

E-mail cím: Telefonszám:

A hírlevél küldésről bármikor leiratkozhat a fenti elérhetőségeken.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Székhely: Honlap:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. http://www.naih.hu

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez hozzájárulok.